Site içi arama

Neden Çocuk Hakları?            18 yaşına kadar tüm bireyler çocuk sayılır. Çocuklar ne ailenin ne de devletin malıdır. Ve her yurttaş gibi tüm haklara sahiptir. Fakat yetişkinlerden farklı olarak, haklarını kendisi koruyamaz ve bu sebeple de birçok ulusal ve uluslar arası çocuk hakları sözleşmeleri imzalanmıştır. Çocuk hakları, çocuğun yüksek yararı gözetilerek belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Ancak, insan haklarının sözleşme kâğıtlarında kalması ve eyleme dönüştürülememesi gibi çocuk hakları da kâğıt üzerinde kalmaktadır. Hem çocukların haklarını öğrenebilmeleri hem de yetişkinlerin, çocukları kendilerinden ayrı bireyler olarak kabul edip haklarına saygı göstermeleri gerekir.


            Devletin eylemleri veya eylemsizliği, çocuklar üzerinde genellikle olumsuz etkiler bırakır. Devletin politikalarını belirlerken çocuk haklarını göz ardı ederek planlar yapması ya da çocukların fiziksel, sosyal, kültürel vb. alanlarda ki gelişimleri için hiçbir politika geliştirmemesi, çocuklar için olumsuz çevresel faktörlerin ortaya çıkartmaktadır. Bu durum da çocukların gelişimlerine zarar vermesine neden olmaktadır.
            Toplumda meydana gelen büyük değişimler ve farklılaşmalar çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Örneğin, deprem, savaş, ekonomik kriz gibi durumlar tüm yurttaşları ama özellikle de çocukları olumsuz etkilemektedir. Çocuklar gözetilmeden uygulanan politikalar ve ya yapılan yanlış uygulamalar sonucu meydana gelen bu değişimler sonucu çocuklar travma yaşamaktadır. Travma yaşayan çocukların ise rehabilite edilebilecekleri yeterli koşullar sağlanmamaktadır. Oysa, aileleri ile birlikte ya da aileleri olmaksızın savaş, sömürü, doğal afet gibi ortamlardan kaçan ya da kurtarılan çocukların korunma ve rehabilitasyon hakları vardır.
            Çocuk işçilerin, sokaklarda yaşayan çocukların, aileleri ve ya çevreleri tarafından şiddete maruz bırakılan, uyuşturucu-uyarıcı maddelere bağımlı hale getirilerek çeşitli gruplarca yasa dışı işlerde kullanılan çocukların da her çocuk gibi hakları vardır. Bu çocuklar devletler tarafından koruma altına alınmalıdır. Gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları için gerekli imkânlar verilmeli ve eğitimlerini tamamlamaları sağlanmalıdır. Suça sürüklenen çocuklar için suça karışmalarını engellemek amaçlı önleyici tedbirler geliştirilmeli ve kişisel, fiziksel, ailevi, çevresel özellikleri dikkate alınarak kararlar verilmelidir. Verilen kararlar çocuğu cezalandırmaya değil rehabilite etmeye yönelik olmalıdır.
            Çocuklar, içinde yetiştikleri toplumların, toplulukların gelişim ve değişiminden en çok etkilenen bireylerdir. Bu değişim ve gelişimlerden etkilenen bireyler olarak ta söz sahibidirler. Özellikle, kendilerini ilgilendiren ve geleceklerini etkileyecek konularda görüş bildirme ve düşüncelerini söyleme hakkına sahiptirler. Bu durum, geleceklerinin belirlenmesinde etkili olmalarının yanı sıra sosyal gelişimlerine de katkı sağlayacak ve yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayacaktır.
            Engelli çocukların, fiziksel ve ya zihinsel özellikleri doğrultusunda eğitim alma ve gereksinimlerinin karşılanması hakları vardır. Engelli çocukların toplum içerisinde diğer akranları gibi rahat ve özgür hareket edebilmeleri için tüm kişi, kurum ve kuruluşların üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Gerekirse çocuğun toplum içerisinde var olabilmesi için uzmanlar tarafından gerekli moral ve destek verilmelidir.
            Çocuklara küçük yaşta cinsiyetçi ayrımcılık öğretilmemeli ve kız çocuklarının ikinci sınıf vatandaş olduğu bilinci yerleştirilmemelidir. Çok küçük yaşlarda yapılan renklere bağlı ayrımcılıkla başlayan cinsiyetçi bakış açısı, eşitsizlik üzerine kurulan sistemin kendisini devam ettirmesini sağlamaktadır. Kız çocuklarına küçük yaşta evcilik gibi oyunlarla ve aileden başlayarak öğretilen kadın – erkek rolleri, kız çocuklarının özgüven geliştirmesine ve kendi hayatı üzerinde söz sahibi olduğu bilincinin yerleşmesine engel olmaktadır. Bu durum kız çocuklarının erkek çocuklarından daha fazla sömürülmesine neden olmaktadır.
...
                                                                                                          Çocuk Gazetesi